ராதை அழகு கூடம் வாடிக்கையாளர்களிடம்
புகழ் பெற்ற ஓர் அழகு நிலையம்.

இதை நிர்வகிப்பவர் திருமதி சுதர்சினி பாஸ்கரன். இவர் இந்தியாவில் புகழ் பெற்ற The Visible Difference Acadamy யில் Advanced Diploma in Beauty Therapy and Hair Dressing - City & Guids (UK) பட்டம் பெற்றவர். அதனுடன் இலங்கையில் புகழ் பெற்ற Anusha Herbal Beauty Care, Colombo இல் Diploma in Bidal Dressing பட்டம் பெற்றவர். சுவிட்சற்சலாந்தில் Nail Art Cosmetology பயின்றவர். இவர் கடந்த பல வருடங்களாக ராதை அழகு கூடத்தை நிறுவி மிகவும் சிறப்பாகவும் வாடிக்கையாளர்களின் பூரண திருப்தியோடும் நடத்தி வருகின்றார்.